Avís Legal

La pàgina web de municipals2007.cat té per objecte facilitar al públic en general, les activitats que realitza i els serveis que presta.

municipals2007.cat es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva pàgina web o en la configuració i presentació d’aquesta.

En accedir a aquest web s’accepta que municipals2007.cat no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació de la web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.

El Copyright del material contingut en aquesta Web és propietat de municipals2007.cat. L’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i / o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de Smibot

Les eventuals referències que es facin a la web de municipals2007.cat a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de municipals2007.cat